Svenskt regelverk om fjällsäkerhet

Konsumentverkets allmänna råd om kommersiell verksamhet i fjällmiljö fastställdes av generaldirektör, Gunnar Larsson, den 11 april.

Råden finns tillgängliga i Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 2008:5.

 

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet;

beslutade den 11 april 2008.

Konsumentverket beslutar följande allmänna råd, med stöd av 5 § 2 förordningen (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket.

1. Omfattning

Dessa allmänna råd gäller tillämpningen av bestämmelsen om säkra varor och tjänster i 7 § produktsäkerhetslagen (2004:451) för tjänster som omfattar verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng där särskild fallrisk föreligger.

2. Kompetenskrav

Näringsidkare som tillhandahåller tjänster enligt punkten 1 bör se till att den person som leder verksamheten är behörig bergsguide.

3. Definitioner

Glaciär: En massa av snö och is som rör sig av sin egen tyngd och har en årlig omsättning av snö och is.
Högfjällsterräng: Kalfjällsmiljö belägen ovanför trädgränsen med brutet eller inget växttäcke, branta sluttningar och stup samt fleråriga snölegor eller glaciärer.

Särskild fallrisk: Då terrängen är av sådan beskaffenhet och lutning att den som färdas behöver använda både händer och fötter för att kunna genomföra önskvärd förflyttning, och då ett fall kan medföra allvarliga eller fatala skador.

Näringsidkare: En fysisk eller juridisk person som vid mer än något enstaka tillfälle tillhandahåller tjänster enligt punkten 1 är att anse som näringsidkare. Det krävs inte att verksamheten är inriktad på vinst. Behörig bergsguide: Person som enligt UIAGM (Union Internationale des Associations de Guide de Montagne) är behörig att vara bergsguide eller annars bedöms ha motsvarande utbildning och erfarenhet. ______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2008. GUNNAR LARSSON Ulrika Forsman

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis