Utbildning

I enlighet med UIAGM / IVBV / IFMGA och den Europeiska Guide Kommissionens standard gällande krav och normer för tillträde och utövande av yrket som professionell bergsguide – 2000. Utbildningen till Auktoriserad Svensk Bergsguide – UIAGM / IVBV / IFMGA består av totalt 119 dagar strukturerad utbildning utspridd över en tidsperiod om åtminstone tre år och som längst fem år.

Med strukturerad utbildning menas all utbildning som erbjuds utifrån en bestämd utbildningsplan, innehållande specifika kursplaner och examinationsplaner som enligt Svenska Bergsguideorganisationen (SBO), medlem av UIAGM / IVBV / IFMGA, är fastställd och i enlighet med UIAGM / IVBV / IFMGA och den Europeiska Guide Kommissionens krav och erkännande för godkänd bergsguideutbildning och erhållande av professionell status som aspirantguide och bergsguide.

Titlarna Aspirantguide och Bergsguide avser genomförd strukturerad utbildning som bedömts genom examinationsförfarande.

Den strukturerade utbildningen är i sin tur uppdelad i:

 • gemensam strukturerad utbildning (GSU), 79 dagar 
 • individuell strukturerad utbildning (ISU), 40 dagar

Med gemensam strukturerad utbildning (GSU) avses all utbildning/examination som sker tillsammans i en grupp av deltagare i form av en specifik kurs eller examination i regi av SBO och under ledning av en auktoriserad UIAGM / IVBV / IFMGA bergsguide.

Med individuell strukturerad utbildning (ISU) avses alla former av utbildning som sker i ett professionellt arbetssammanhang (praktik) under handledning av en auktoriserad UIAGM / IVBV / IFMGA bergsguide. Godkänd praktik är bara sådan som genomförts efter respektive genomgången kurs. 

 • handledaren måste vara auktoriserad UIAGM / IVBV / IFMGA bergsguide
 • handledaren ska bara vara ansvarig för en praktikant
 • praktikanten ska under sitt praktikutövande befinna sig under direkt uppsikt av handledaren 
 • praktikantens uppträdande och agerande ska skriftligen redovisas av handledaren i en loggbok, utformad av SBO för detta syfte

Titeln Aspirantguide kan inte erhållas förens minst 50 dagar strukturerad utbildning är genomförd, innehållande minst en genomförd och godkänd examinationsvecka. Aspirantguiden måste praktisera åtminstone ett år som aspirantguide innan slutlig status som bergsguide kan erhållas. 

Den strukturerade utbildningen består av dels specialiserad utbildning och dels allmän utbildning. 

Den specialiserade utbildningen genomförs dels som praktiska kurser och dels som teorikurser. Den specialiserade utbildningen innehåller följande discipliner:

 • klippa (alpin bergsbestigning och klippklättring)
 • snö, is och mixad terräng
 • off-pisteskidåkning, skidbestigning och skidtur 

Inom varje disciplin fokuserar speciellt utbildningen på säkerhet, räddning, teknik och undervisningsförmåga samt handhavande av deltagare. De olika utbildningskurserna syftar inte till att erbjuda grundläggande kunskaper och övning av egen färdighet i klättring, generell alpinism och skidåkning. De syftar istället till att vidareutbilda och öva upp färdighet av guidetekniker, ledarskap, omhändertagande och relationer till deltagare.

Den allmänna utbildningen täcker in följande områden:

 • sociala och professionella aspekter på yrket samt lagstiftning (juridik)
 • fysiologi, anatomi, biomekanik och nutrition
 • sjukvård och 1:a Hjälpen samt HLR i bergen
 • kartläsning och navigering (barometern, höjdmätare, GPS)
 • meteorologi, glaciologi, snö- och laviner
 • undervisningsförmåga, ledarskap, gruppdynamik
 • utrustning och material
 • kulturmiljö, fjällkunskap, historia, tradition
 • bergsmiljön (geologi, flora och fauna)
 • kommunikation (radio och telefon)

Utbildningsordningen till Auktoriserad Svensk Bergsguide - UIAGM / IVBV / IFMGA genomförs på så sätt att samtliga utbildningskurser ska vara avklarade innan examinationerna påbörjas. Således ska Kurs: Klippklättring och bergräddning göras först, sedan ska Kurs: Alpin klättring och glaciärteknik genomföras följt av Kurs: Alpin vinterklättring, därefter Kurs: Lavinvecka, sedan Kurs: Off-pisteskidåkning, skidbestigning och sist genomförs Kurs: Nordisk skidfärdsel. Efter att samtliga kurser är genomförda kan examinationerna påbörjas med att Examination: Aspirantexamen genomförs först och därefter följer de andra examinationerna i samma ordning som kurserna ovan, nämligen Examination: Alpin klättring och glaciärteknik, Examination: Alpin vinterklättring och sist Examination: Off-pisteskidåkning, skidbestigning och skidtur. 

"Praktikantarbete sommartid" kan endast påbörjas efter genomförandet av Kurs: Klippklättring och bergräddning. "Praktikantarbete vintertid" kan endast påbörjas efter genomförandet av Kurs: Alpin vinterklättring. Det är inte ett krav att samtliga praktikdagar ska vara genomförda och godkända innan de olika examinationerna påbörjas, dock är det önskvärt med tanke på förberedelsen. Däremot måste samtliga praktikdagar vara genomförda med godkänt resultat innan slutligt utbildningsbevis kan utfärdas.

Kurs: Klippklättring och bergräddning inleds med ett examinerande moment där den personliga klätterfärdigheten med friktionsskor på svensk grad "6" och med storskor på svensk grad "4 till ca 5" utvärderas. Även Kurs: Alpin vinterklättring inleds med ett examinerande moment där klätterfärdigheten på snö, is och mixad terräng bedöms. Också under inledningen av Kurs: Off-pisteskidåkning, skidbestigning och skidtur sker en examinerande prövning av den personliga skidfärdigheten i skiftande terräng och olika snöförhållanden.

 

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis