Utbildning

Svenska Bergsguideorganisationen(SBO) bedriver sin utbildning i enlighet med utbildningsplattformen från IFMGA / UIAGM / IVBV och dess standard gällande krav och normer för tillträde och utövande av yrket som professionell bergsguide. Utifrån dessa består utbildningen till Auktoriserad Svensk Bergsguide av totalt 119 strukturerad utbildningsdagar fördelade över en tidsperiod på som kortast tre år och som längst fem år.

Den strukturerade utbildningen är uppdelad i:

 • gemensam strukturerad utbildning (GSU), 79 dagar 
 • individuell strukturerad utbildning (ISU), 40 dagar

Med gemensam strukturerad utbildning (GSU) avses all utbildning/examination som sker tillsammans i en grupp av deltagare i form av en specifik kurs eller examination i regi av SBO och under ledning av som minst två auktoriserade IFMGA bergsguider.

Med individuell strukturerad utbildning (ISU) avses alla former av utbildning som sker i ett professionellt arbetssammanhang (praktik) under handledning av en auktoriserad IFMGA bergsguide. Godkänd praktik är bara sådan som genomförts efter respektive genomgången kurs. 

 • handledaren måste ha varit auktoriserad IFMGA bergsguide i minst 3 år
 • handledaren ska bara vara ansvarig för en aspirant
 • aspiranten ska under sitt praktikutövande befinna sig under direkt uppsikt av handledaren 
 • aspirantens uppträdande och agerande ska skriftligen redovisas av handledaren i en loggbok, utformad av SBO för detta syfte

Aspirantguidestatus kan erhållas då minst 50 dagars strukturerad utbildning är genomförd och när samtliga aspirantexamensmoment har genomförts med godkänt resultat. Aspirantguiden måste praktisera åtminstone ett år som aspirantguide innan slutlig status som bergsguide kan erhållas. 

Den gemensamma strukturerade utbildningen består av dels specialiserad utbildning och dels allmän utbildning. 

Den specialiserade utbildningen genomförs dels som praktiska kurser och dels som teorikurser. Den specialiserade utbildningen består i turordning av följande enskilda kurser :

 • Snö och lavinkunskap
 • Klippklätterkurs
 • Alpinklätterkurs
 • Isklätter och navigationskurs
 • Skidalpinkurs.
 • Skandinavisk skidkurs
 • Kurs i avancerade guidetekniker

Inom varje disciplin fokuserar speciellt utbildningen på säkerhet, räddning, teknik och undervisningsförmåga samt handhavande av gäster. De olika utbildningskurserna syftar inte till att erbjuda grundläggande kunskaper och övning av egen färdighet i klättring, generell alpinism och skidåkning. De syftar istället till att vidareutbilda, öva upp färdighet av guidetekniker, ledarskap och beslutfattande, samt omhändertagande och relationer till gäster.

Den allmänna utbildningen täcker in följande områden:

 • sociala och professionella aspekter på yrket samt lagstiftning (juridik)
 • fysiologi, anatomi, biomekanik och nutrition
 • sjukvård och 1:a hjälpen samt HLR i bergen
 • kartläsning och navigering (barometern, höjdmätare, GPS)
 • meteorologi, glaciologi, snö- och laviner
 • undervisningsförmåga, ledarskap, gruppdynamik
 • utrustning och material
 • kulturmiljö, fjällkunskap, historia, tradition
 • bergsmiljön (geologi, flora och fauna)
 • kommunikation (radio och telefon)

Utbildningsordningen till auktoriserad IFMGA bergsguide genomförs på så sätt att en stor del av utbildningens kurser ska vara gjorda i följd med godkänt resultat innan examinationer kan påbörjas. 

För information angående utbildningens examinerande moment, se här. 

För vidare frågor om utbildningens innehåll så kan utbildningsgruppen nås på tc@sbo.nu

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis