Om Svenska bergsguideorganisationen

Svenska bergsguideorganisationen är en professionell yrkesorganisation som är den enda av sitt slag i Sverige som dels har till uppgift att ansvara för utbildning, examination och fortbildning av svenska professionella bergsguider och dels arbeta för att etablera bergsguideyrket i vår fjällvärld, bland annat utifrån en svensk/nordisk profil. Organisationen har också ansvaret att främja sina medlemmars yrkesintresse vilka vill ägna hela eller del av sin tid åt att arbeta som guide i bergen. Vidare att administrera information, medlemsavgifter, utbildningsavgifter, möten, nyhetsbrev och stödmedlemskap. 

Eftersom bergsguidens arbete är mycket ansvarsfullt är kraven till den auktoriserade utbildningen både omfattande och höga. Således krävs, förutom tekniska färdigheter och god undervisningsförmåga samt ledarförmåga, en seriös attityd och förpliktelse som motsvarar en professionell bergsguidestatus. Organisationen ställer därför de högsta krav på sina medlemmar i fråga om yrkeskompetens och hedrande vandel. Som en följd av detta arbetar dessutom organisationen med att vidareutveckla medlemmarnas yrkeskunskap såväl teoretiskt som praktiskt inom bergsguideyrket.

Svenska bergsguideorganisationen verkar för sitt ändamål i samarbete med andra organisationer såväl i Sverige som i utlandet och söker ständigt upprätthålla internationella kontakter samt möjligheter till utbildningsutbyte. I Sverige samarbetar SBO bl a med Svenska Klätterförbundet (SKF) och Svenska Turistföreningen (STF). Sedan den 22 november 1997 är Sverige (SBO) fullvärdiga medlemmar i UIAGM / IVBV / IFMGA (Union Internationale des Associations de Guides de Montagne / Internationale Vereinigung der Bergführerverbände / International Federation of Mountain Guides Association). Detta innebär att de svenska bergsguider som genomgått SBO:s utbildning och examination samtidigt uppfyller den internationella bergsguideunionens IFMGA och den Europeiska Guide Kommissionens standard gällande krav och normer för tillträde och utövande av yrket som professionell bergsguide. Således kan nu dessa svenska guider med all rätt arbeta som bergsguider runt om i alperna och i övriga medlemsländer utanför Europa. I alpländerna och i nästan samtliga av övriga länder är denna möjlighet reglerad och inskränker sig till att gälla endast IFMGA certifierade bergsguider.

Svenska bergsguideorganisationens medlemmar består av ordinarie medlemmar och associerade medlemmar. Ordinarie medlem i SBO blir endast den som har genomgått svensk bergsguideutbildning och blivit Auktoriserad Svensk Bergsguide – IFMGA. Medlemsbevis, märken och yrkeslegitimation utgår endast till ordinarie medlem. Associerad medlem är dels de som önskar bli kandidater inom bergsguideutbildningen och dels de som efter prövning blivit antagna som kandidater och påbörjat sin utbildning. Associerade medlemmar får information och kan närvara på möten.

När en associerad medlem har uppfyllt de allmänna förkraven och de särskilda förkraven för utbildningen (se presentation av bergsguideutbildningen) är han/hon välkommen att skicka in en ansökan på ett särskilt ansökningsformulär. Ansökan framläggs för SBO:s styrelse som granskar densamma. Om ansökan är i sin ordning och kraven är uppfyllda är den sökande välkommen att delta i den första utbildningskursen Klippklättring och bergräddning som också inleds med en färdighetsexamination. De olika kurserna och examinationerna förläggs till både Skandinavien och Alperna. IFMGA guider med utbildnings- och examinationsstatus för bergsguideutbildning leder de olika kurserna och examinationerna för att garantera en hög professionell nivå motsvarande de internationella kraven ställda av IFMGA och den Europeiska Guide Kommissionen. De som vill bli auktoriserade bergsguider måste därför förbereda sig på att ägna mycket tid, energi och pengar för att uppnå detta mål.

Den som är utbildningsansvarig inom svenska bergsguideorganisationen kallar samtliga svenska bergsguider till fortbildning en gång per år. Detta sker efter att informationen från IFMGA årsmötena och framför allt TC (Technical Commission) mötena är bearbetad av utbildningsansvarig. Fortbildningen består i att förmedla nytt material från TC samt behandla samlade aktuella teman gällande teknik och metod från auktoriserade svenska bergsguider. Alla guider inom SBO har också möjlighet att fortlöpande närvara vid den obligatoriska teoriutbildningen enligt utbildningsplanen för Svenska Bergsguideorganisationen.

Vår förhoppning är att en svensk bergsguideutbildning och ett auktoriserat bergsguideyrke ska medföra att kvalitén och säkerheten ökar ytterligare vid de arrangemang där fjällturister, kursdeltagare och bergsguider deltar tillsammans.

 

Svenska bergsguideorganistaionens stadgar för nerladdning

Stadgar med senaste ändringar - 1997.pdf

 

SBO:s styrelse består av:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Kassaförvaltare 
• Teknik- och utbildningsansvarig
• Ordinarie styrelsemedlem från SBO
• Ordinarie styrelsemedlem från SBO
• Suppleant SBO
• Suppleant SBO

Andra uppdrag är
• Incidentansvarig
• Tillståndskommitté
• Revisor
• Myndighetsrepresentant
• Webbsidesansvarig
• Valberedning
• Försäkringsrådgivande
• Reklam- och marknadsföring
• Koordination stödmedlemmar
• Pressansvarig

Utbildnings- och examinationsgruppen:
• Teknik- och utbildningshuvudansvarig
• Ansvarig klättring
• Ansvarig skidor
• Examinatorer
• Utbildare

 

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis