Om Svenska bergsguideorganisationen

Svenska Bergsguideorganisationen (SBO) är en professionell yrkesorganisation som är den enda av sitt slag i Sverige. SBO har som huvudsyfte att utbilda och examinera svenska professionella bergsguider samt erbjuda fortutbildning för dess medlemmar och arbeta för att etablera bergsguideyrket i vår fjällvärld, bland annat utifrån en svensk/nordisk profil. Organisationen har också ansvaret att främja sina medlemmars yrkesintressen nationellt och internationellt. Vidare att administrera information, medlemsavgifter, utbildningsavgifter, möten, nyhetsbrev och stödmedlemskap. 

Eftersom bergsguidens arbete är mycket ansvarsfullt är kraven till den auktoriserade utbildningen både omfattande och höga. Således krävs, förutom tekniska färdigheter och god undervisningsförmåga samt ledarförmåga, en seriös attityd och förpliktelse som motsvarar en professionell bergsguidestatus. Organisationen ställer därför de högsta krav på sina medlemmar i fråga om yrkeskompetens och korrekt yrkesutövning. Som en följd av detta arbetar dessutom organisationen med att vidareutveckla medlemmarnas yrkeskunskap såväl teoretiskt som praktiskt inom bergsguideyrket.

Svenska Bergsguideorganisationen verkar för sitt ändamål i samarbete med andra organisationer såväl i Sverige som i utlandet och arbetar ständigt med att upprätthålla internationella kontakter samt möjligheter till utbildningsutbyte. I Sverige samarbetar SBO bl a med Svenska Klätterförbundet (SKF) och Svenska Turistföreningen (STF). Sedan den 22 november 1997 är Sverige (SBO) fullvärdiga medlemmar i IFMGA / UIAGM / IVBV / (International Federation of Mountain Guides Associations / Union Internationale des Associations de Guides de Montagne / Internationale Vereinigung der Bergführerverbände). Detta innebär att de svenska bergsguider som genomgått SBO:s utbildning och examination samtidigt uppfyller den internationella bergsguideunionens, IFMGA, standard gällande krav och normer för tillträde och utövande av yrket som professionell bergsguide. Således har guider som genomgått SBO:s utbildning rättigheter att utöva bergsguideyrket i länder där yrket är reglerat, utifrån IFMGA´s standard, både i och utanför EU.
I alpländerna och i många bergsländer är denna möjlighet helt eller delvis reglerad och inskränker sig till att gälla endast IFMGA certifierade bergsguider.
Här hittar du mer information om IFMGA.

Svenska Bergsguideorganisationens medlemmar består av ordinarie medlemmar och associerade medlemmar. Ordinarie medlem i SBO blir endast den som har genomgått och blivit godkänd genom den svenska bergsguideutbildningen eller annan IMFGA utbildning. Medlemsbevis, märken och yrkeslegitimation utgår endast till ordinarie medlem. Associerad medlem är dels de som önskar bli kandidater inom bergsguideutbildningen och dels de som efter prövning blivit antagna som kandidater och påbörjat sin utbildning. Associerade medlemmar får information och kan närvara på möten.

När en person har uppfyllt de allmänna förkraven och de särskilda förkraven för utbildningen (Länk) är han/hon välkommen att skicka in en ansökan på ett särskilt ansökningsformulär(Länk). Ansökan skickas till utbildningsansvariga på tc@sbo.nu. Den utbildningsansvariga granskar denna tillsammans med medlemmar ur utbildningsgruppen, om ansökan är i sin ordning och kraven är uppfyllda är den sökande välkommen att anmäla sig till ett 3 dagars antagningsprov där dennes färdigheter inom klippklättring, isklättring och skidåkning testas och utvärderas. De olika kurserna och examinationerna förläggs till både Skandinavien och Alperna och utbildningsgruppen, som ansvarar för de olika momenten inom utbildningen, består av instruktörer som alla är aktiva IFMGA guider och har lång erfarenhet av yrket som bergsguide. SBO arbetar också återkommande med instruktörer från andra medlemsländer inom IFMGA. Detta hjälper SBO att garantera en hög professionell nivå motsvarande de internationella kraven ställda av IFMGA.

Utbildningsgruppen och den ansvarige för fortbildning(CPD) kallar samtliga svenska bergsguider till fortbildning en gång per år. Fortbildningen består av nytt material från IFMGA och/eller andra relevanta moment för bergsguideyrket. 

SBO:s förhoppning är att en svensk bergsguideutbildning och ett reglerat bergsguideyrke ska medföra att kvalitén och säkerheten ökar ytterligare vid de arrangemang där fjällturister, kursdeltagare och bergsguider deltar tillsammans.

 

SBO:s styrelse består av:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Kassaförvaltare 
• Teknik- och utbildningsansvarig
• Ledamot från SBO
• Ledamot från SBO
• Suppleant SBO
• Suppleant SBO

Övriga ansvarsområden är:
• Incidentuppföljning
• Webbansvarig
• Valberedning, 3 personer
• Stödmedlemmskoordinator
• Pressansvarig
• Fortbildningsansvarig/CPD 

Utbildningsgruppen/TC(Technical Commission):
• Utbildningsansvarig: Övergripande
• Ansvarig : Klättring
• Ansvarig : Skidor
• Delkursansvariga
• Instruktörer
 

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis